Dewan Pakar BRC Sampaikan Rasa Duka ke Prof Basri Hasanuddin